POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – Trackimo CEE sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie.
  1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
  urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
  pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem shop.trackimo.eu.
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku
  usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie
  niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności
  Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania
  danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.
 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
  KORZYSTANIE ZE SKLEPU SHOP.TRACKIMO.EU
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne
  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
  podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające
  profilu w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom
  treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas
  podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.
  6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie – wówczas podstawą
  prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  3.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
  analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
  funkcjonalności i świadczonych usług;
  3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
  RODO) polegający na ochronie jego praw;
  3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
  związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych
  osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
  Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych
  (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu
  zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do
  świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje są przetwarzane w związku ze
  świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane
  mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
  funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa,
  testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed
  nadużyciami i atakami.
  REJESTRACJA W SKLEPIE SHOP.TRACKIMO.EU
  3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
  utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane,
  wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a
  ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest
  dobrowolne.
  3.3. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie –
  podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.
  6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną
  przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich
  preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) polegający na ochronie jego praw.
  3.3.4. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych
  w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
  3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię
  i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem
  nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Sklepu wiąże się z
  przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
  wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.
  Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  3.6. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie
  danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO);
  3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
  wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości –
  podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu
  doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) polegający na ochronie jego praw.
  FORMULARZE KONTAKTOWE
  3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu chat online.
  Skorzystanie z formularza nie wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania
  się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie ale użytkownik może podać dane
  osobowe a także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
  3.8. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
  udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
  do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu
  doskonalenia jego funkcjonalności.
 4. MARKETING
  4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
  marketingowych, które mogą polegać na:
  4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego
  preferencji (reklama kontekstowa);
  4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
  zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
  w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim
  towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania
  telemarketingowe).
  4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
  wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
  Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy
  ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
  REKLAMA KONTEKSTOWA
  4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku
  z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która jest dopasowana do
  preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z
  realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  REKLAMA BEHAWIORALNA
  4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za
  pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w
  związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest
  dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas
  także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii
  danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i
  towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i
  tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na
  wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a
  także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii
  cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
  4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  MARKETING BEZPOŚREDNI
  4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za
  pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe
  Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania
  danych jest uzasadniony interes Trackimo polegający na wysyłce informacji marketingowych w
  granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
  profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu Trackimo, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 5. PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE
  5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
  Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram,
  Twitter, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w
  celu in