POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – Trackimo CEE sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie.
  1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
  urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
  pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem shop.trackimo.eu.
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku
  usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie
  niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności
  Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania
  danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.
 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
  KORZYSTANIE ZE SKLEPU SHOP.TRACKIMO.EU
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne
  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
  podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające
  profilu w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom
  treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas
  podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.
  6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie – wówczas podstawą
  prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  3.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
  analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
  funkcjonalności i świadczonych usług;
  3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
  RODO) polegający na ochronie jego praw;
  3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
  związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych
  osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
  Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych
  (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu
  zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do
  świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje są przetwarzane w związku ze
  świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane
  mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
  funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa,
  testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed
  nadużyciami i atakami.
  REJESTRACJA W SKLEPIE SHOP.TRACKIMO.EU
  3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
  utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane,
  wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a
  ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest
  dobrowolne.
  3.3. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie –
  podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.
  6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną
  przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich
  preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) polegający na ochronie jego praw.
  3.3.4. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych
  w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
  3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię
  i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem
  nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Sklepu wiąże się z
  przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
  wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.
  Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  3.6. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie
  danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO);
  3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
  wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości –
  podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu
  doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) polegający na ochronie jego praw.
  FORMULARZE KONTAKTOWE
  3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu chat online.
  Skorzystanie z formularza nie wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania
  się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie ale użytkownik może podać dane
  osobowe a także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
  3.8. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
  udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
  do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
  statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu
  doskonalenia jego funkcjonalności.
 4. MARKETING
  4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
  marketingowych, które mogą polegać na:
  4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego
  preferencji (reklama kontekstowa);
  4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
  zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
  w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim
  towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania
  telemarketingowe).
  4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
  wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
  Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy
  ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
  REKLAMA KONTEKSTOWA
  4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku
  z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która jest dopasowana do
  preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z
  realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  REKLAMA BEHAWIORALNA
  4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za
  pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w
  związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest
  dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas
  także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii
  danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i
  towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i
  tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na
  wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a
  także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii
  cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
  4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  MARKETING BEZPOŚREDNI
  4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za
  pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe
  Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania
  danych jest uzasadniony interes Trackimo polegający na wysyłce informacji marketingowych w
  granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
  profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu Trackimo, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 5. PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE
  5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
  Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram,
  Twitter, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w
  celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju
  wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem
  funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania
  danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności
  związanej z marką.
 6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
  Sklep. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez
  zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności.
  COOKIES „SERWISOWE”
  6.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
  Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
  związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i
  statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do
  informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
  (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  6.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
  trwania sesji (ang. user input cookies);
  6.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  6.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  6.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza
  flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  6.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania
  sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  6.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji
  (ang. shopping cart cookies);
  6.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki
  danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w
  celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i
  raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu). Google nie wykorzystuje zebranych danych
  do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można
  znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  COOKIES „MARKETINGOWE”
  6.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z
  kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje
  informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym
  urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies
  oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w
  szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania
  zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki,
  a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie
  historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
  przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania
  zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
  przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest
  uzasadniony interes Administratora.
  7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
  czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
  okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  8.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  8.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
  zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych
  osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
  zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i
  planowanym terminie ich usunięcia;
  8.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
  przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  8.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne
  niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub
  aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  8.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,
  których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których
  zostały zebrane;
  8.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje
  dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę
  osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami
  retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie
  wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  8.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
  przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane
  dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez
  komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi –
  jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po
  stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  8.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
  której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
  w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane
  dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na
  podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub
  statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie
  powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  8.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba,
  której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  8.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
  narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba,
  której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  8.2.1. w formie pisemnej na adres: Trackimo CEE sp. z o.o. , ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2
  (02-004 Warszawa);;
  8.2.2. drogą e-mailową na adres: contact@trackimo.eu
  8.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w
  szczególności:
  8.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
  otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  8.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi,
  aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego
  informacje handlowe na określony adres email, itp.);
  8.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne,
  itp.).
  8.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
  składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe
  informacje.
  8.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
  konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach
  takiego przedłużenia.
  8.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
  wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z
  treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim
  przypadku należy podać adres e-mail).
 9. ODBIORCY DANYCH
  9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
  w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom
  takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe,
  konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie
  usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
  9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
  podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
  Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
  informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
  obowiązującego prawa.
 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni
  się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane
  osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia
  ochrony, przede wszystkim poprzez:
  10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy;
  10.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
  w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji
  Europejskiej.
  10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na
  etapie ich zbierania.
 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do
  danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
  względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
  danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
  współpracowników.
  11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w
  każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 12. DANE KONTAKTOWE
  12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail contact@trackimo.eu. lub
  adres korespondencyjny Trackimo CEE sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 (02-004 Warszawa).
 13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
PLN / EUR
Złoty polski
Euro
1
  1
  Koszyk | Cart
  POWER PACK 3500mAh
  3 X 299,00 = 897,00